Συχνές ερωτήσεις

Μυστικότητα


1 - Πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο του ιστότοπου

 1. Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους διαχείρισης του www.taxiserviceairportrome.com, που ανήκει στην TSA - AIRPORT TRANFERS - ΑΦΜ 15305461004 - DMRCRS94A02H501C - ΑΡΙΘΜΟΣ REA: RM - 1583233, σε σχέση με τα δεδομένα του ίδιου του χρήστη επεξεργασίας.

Οι πληροφορίες αυτές ισχύουν και για τους σκοπούς του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, για υποκείμενα που αλληλεπιδρούν με το www.taxiserviceairportrome.com.

 1. Οι πληροφορίες παρέχονται μόνο για το www.taxiserviceairportrome.com και όχι για άλλους δικτυακούς τόπους που μπορεί να συμβουλευτεί ο χρήστης μέσω συνδέσμων που περιέχονται σε αυτούς.

 2. Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους, τις ώρες και τη φύση των πληροφοριών που πρέπει να παρέχουν στους χρήστες οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων κατά τη σύνδεση στις ιστοσελίδες του www.taxiserviceairportrome.com, ανεξάρτητα από τους σκοπούς της ίδιας της σύνδεσης, σύμφωνα με στην ιταλική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 3. Οι πληροφορίες ενδέχεται να υποστούν αλλαγές λόγω της εισαγωγής νέων κανονισμών ως προς αυτό, επομένως ο χρήστης καλείται να ελέγχει περιοδικά αυτήν τη σελίδα.

 4. Εάν ο χρήστης είναι κάτω των δεκατεσσάρων ετών, σύμφωνα με το άρθρο 8, γ.1 κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο. 2 - Οι Quinquies του Νομοθετικού Διατάγματος 196/2003, όπως τροποποιήθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα 181/18, πρέπει να νομιμοποιούν τη συγκατάθεσή του με την εξουσιοδότηση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα του.


2 - Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

 1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Φροντίζει επίσης τα προφίλ ασφαλείας.

 2. Σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι: TSA - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΦΜ 15305461004 - DMRCRS94A02H501C - ΑΡΙΘΜΟΣ REA: RM - 1583233 και για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άσκηση των δικαιωμάτων του χρήστη μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή στην ακόλουθη διεύθυνση email: @tsairporttransfers.com.


3 - Τόπος επεξεργασίας δεδομένων

 1. Η επεξεργασία των δεδομένων που παράγονται από τη χρήση του www.taxiserviceairportrome.com πραγματοποιείται στο VIALE UNGHERIA SNC 00039 ZAGAROLO (RM).

 2. Εάν είναι απαραίτητο, τα δεδομένα που συνδέονται με την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή από πρόσωπα που έχει ορίσει για το σκοπό αυτό στο αρμόδιο γραφείο.


4 - Νομική βάση της επεξεργασίας

 1. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από το www.taxiserviceairportrome.com βασίζεται στη συγκατάθεση – σύμφωνα με το άρθρο. 6, παρ. 1, επιστολή. α) του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 – εκφράζεται από τον χρήστη με την περιήγησή του σε αυτόν τον ιστότοπο και τη συμβουλή του, αποδεχόμενος έτσι αυτές τις πληροφορίες.

 2. Η συγκατάθεση είναι προαιρετική και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με αίτημα που αποστέλλεται μέσω email στη διεύθυνση admin@tsairportransfers.com προσδιορίζοντας ότι, σε αυτήν την περίπτωση, ελλείψει συγκατάθεσης, ορισμένες υπηρεσίες δεν μπορούν να παρασχεθούν και η πλοήγηση στον ιστότοπο θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο.


5 - Μπισκότα

 1. Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς αυτός ο ιστότοπος και τρίτα μέρη χρησιμοποιούν cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Η χρήση των cookies πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία (Οδηγία 2009/136/ΕΚ τροποποιημένη Οδηγία 2002/58/ΕΚ «E Privacy) και εθνική (Διάταξη Εγγυητή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 8ης Μαΐου 2014 και επακόλουθες διευκρινίσεις ως καθώς και Οδηγίες cookie και άλλα εργαλεία παρακολούθησης της 10ης Ιουνίου 2021, αρ.231).

 2. Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα cookies, επισκεφτείτε την πολιτική μας για τα cookies: https://taxiserviceairportrome.com/privacy/


6 - Είδος επεξεργασίας δεδομένων

 1. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την επιδίωξη του έννομου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα του www.taxiserviceairportrome.com σύμφωνα με το άρθρο. 6, παρ. 1, επιστολή. στ) του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ίδιου Κανονισμού.

 2. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί αρχεία καταγραφής στα οποία αποθηκεύονται πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά τις επισκέψεις των χρηστών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθες:

- Διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP),

- τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και τις παραμέτρους της συσκευής που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στον ιστότοπο.

- όνομα του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP)·

- ημερομηνία και ώρα επίσκεψης.

- ιστοσελίδα προέλευσης του επισκέπτη (παραπομπή) και έξοδος.

- πιθανώς ο αριθμός των κλικ.

 1. Οι προαναφερθείσες πληροφορίες επεξεργάζονται σε αυτοματοποιημένη μορφή και συλλέγονται σε αποκλειστικά συγκεντρωτική μορφή για την επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του ιστότοπου και για λόγους ασφαλείας. Αυτές οι πληροφορίες θα υποβληθούν σε επεξεργασία με βάση τα έννομα συμφέροντα του ιδιοκτήτη.

 2. Για λόγους ασφαλείας (φίλτρα κατά των ανεπιθύμητων μηνυμάτων, τείχη προστασίας, ανίχνευση ιών), τα αυτόματα καταγεγραμμένα δεδομένα ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα όπως η διεύθυνση IP, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για το θέμα, αποκλεισμός απόπειρες βλάβης στον ίδιο τον ιστότοπο ή πρόκληση βλάβης σε άλλους χρήστες ή σε κάθε περίπτωση δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς ή συνιστούν έγκλημα. Τέτοια δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για την αναγνώριση ή το προφίλ του χρήστη, αλλά μόνο για τους σκοπούς της προστασίας του ιστότοπου και των χρηστών του, οι πληροφορίες αυτές θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τα έννομα συμφέροντα του κατόχου.


7 - Τύπος δεδομένων αγορών

 1. Το www.taxiserviceairportrome.com συλλέγει δεδομένα χρηστών απευθείας από τον ιστότοπο ή από τρίτους. Τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον ιστότοπο.

 2. Τα δεδομένα που συλλέγονται από το www.taxiserviceairportrome.com είναι:

- Ονομα

- Επώνυμο

- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

- Αριθμός τηλεφώνου

- Διεύθυνση ανάληψης

- Διεύθυνση προορισμού

- Στοιχεία χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας


8 - Δεδομένα που παρέχονται από τον χρήστη

 1. Εάν ο ιστότοπος επιτρέπει την εισαγωγή σχολίων ή στην περίπτωση συγκεκριμένων υπηρεσιών που ζητούνται από τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποστολής Βιογραφικού σημειώματος για πιθανή σχέση εργασίας, ο ιστότοπος εντοπίζει και καταγράφει αυτόματα ορισμένα στοιχεία αναγνώρισης του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά τα δεδομένα προορίζονται να παρέχονται οικειοθελώς από τον χρήστη κατά τη στιγμή που θα ζητήσει την παροχή της υπηρεσίας.

 2. Με την εισαγωγή ενός σχολίου ή άλλων πληροφοριών, ο χρήστης αποδέχεται ρητά την πολιτική απορρήτου. Τα δεδομένα που λαμβάνονται θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας και μόνο για το χρόνο που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας.

 3. Οι πληροφορίες που οι χρήστες του ιστότοπου αποφασίζουν να δημοσιοποιήσουν μέσω των υπηρεσιών και των εργαλείων που τους διατίθενται παρέχονται από τον χρήστη εν γνώσει του και οικειοθελώς, απαλλάσσοντας τον ιστότοπο από κάθε ευθύνη σχετικά με τυχόν παραβιάσεις του νόμου. Εναπόκειται στον χρήστη να επαληθεύσει ότι έχει άδεια να εισάγει προσωπικά δεδομένα τρίτων ή περιεχόμενο που προστατεύεται από εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

 4. Η προαιρετική, ρητή και εθελοντική αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο συνεπάγεται τη μετέπειτα απόκτηση της διεύθυνσης του αποστολέα, απαραίτητη για την ανταπόκριση σε αιτήματα, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται στο μήνυμα.

 5. Συγκεκριμένες συνοπτικές πληροφορίες θα αναφέρονται σταδιακά ή θα εμφανίζονται στις σελίδες του ιστότοπου που έχει ρυθμιστεί για συγκεκριμένες υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος.


9 - Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων

 1. Τα δεδομένα που συλλέγει ο ιστότοπος κατά τη λειτουργία του χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο για την εκτέλεση των καθορισμένων δραστηριοτήτων και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 5 χρόνια.


10 - Αποθήκευση δεδομένων

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 5.1(γ) του Κανονισμού, τα πληροφοριακά συστήματα και τα προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από το www.taxiserviceairportrome.com έχουν διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η χρήση προσωπικών δεδομένων και δεδομένων αναγνώρισης. Αυτά τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική.

 2. Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών που πραγματικά επιδιώκονται και, σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της περιόδου διατήρησης βασίζεται στη συμμόρφωση με την

όρους που επιτρέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τις αρχές ελαχιστοποίησης της επεξεργασίας και περιορισμού της αποθήκευσης.

 1. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας (προσπάθειες αποκλεισμού βλάβης του ιστότοπου) διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του προαναφερθέντος σκοπού.


11 - Πληρωμές

 1. Το www.taxiserviceairportrome.com χρησιμοποιεί υπηρεσίες πληρωμών για την πραγματοποίηση πληρωμών με πιστωτική κάρτα, τραπεζικό έμβασμα ή άλλα μέσα. Το www.taxiserviceairportrome.com δεν συλλέγει ούτε αποκτά τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για πληρωμή.

 2. Τα δεδομένα πληρωμής συλλέγονται και αποκτώνται απευθείας από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, όπως η εταιρεία πιστωτικών καρτών, Paypal, Stripe ή παρόμοια. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να στέλνουν μηνύματα στον χρήστη, για παράδειγμα ειδοποιήσεις πληρωμής μέσω email ή SMS.

 3. Τα δεδομένα που αποκτώνται και η χρήση τους από υπηρεσίες τρίτων ρυθμίζονται από τις αντίστοιχες Πολιτικές Απορρήτου στις οποίες παρακαλούμε ανατρέξτε.

PayPal, πάροχος υπηρεσιών: PayPal, Inc. Σκοπός της υπηρεσίας: πραγματοποίηση διαδικτυακών πληρωμών Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: τύποι δεδομένων όπως καθορίζονται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Τόπος επεξεργασίας: όπως ορίζεται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Πολιτική απορρήτου ( https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Stripe, πάροχος υπηρεσιών: Stripe, Inc. Σκοπός της υπηρεσίας: πραγματοποίηση διαδικτυακών πληρωμών Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: τύποι δεδομένων όπως καθορίζονται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας. Τόπος επεξεργασίας: όπως ορίζεται στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Πολιτικής Απορρήτου (https://stripe.com/it/privacy)

Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί την υπηρεσία Stripe για προεγκρίσεις και πληρωμές, μεταβείτε στη διεύθυνση https://stripe.com/it/privacy


12 - Αλληλεπίδραση κοινωνικού δικτύου

 1. Αυτός ο ιστότοπος ενσωματώνει επίσης πρόσθετα και/ή κουμπιά για κοινωνικά δίκτυα, προκειμένου να επιτρέπει την εύκολη κοινή χρήση περιεχομένου στα αγαπημένα σας κοινωνικά δίκτυα. Αυτά τα πρόσθετα είναι προγραμματισμένα έτσι ώστε να μην ορίζονται cookies κατά την πρόσβαση στη σελίδα, για την προστασία του απορρήτου των χρηστών. Τα cookies ρυθμίζονται πιθανώς, εάν παρέχονται από τα κοινωνικά δίκτυα, μόνο όταν ο χρήστης κάνει αποτελεσματική και εθελοντική χρήση της προσθήκης. Λάβετε υπόψη ότι εάν ο χρήστης περιηγείται ενώ είναι συνδεδεμένος στο κοινωνικό δίκτυο, τότε έχει ήδη συναινέσει στη χρήση cookies που μεταφέρονται μέσω αυτού του ιστότοπου κατά την εγγραφή του στο κοινωνικό δίκτυο.

 1. Αυτό το είδος υπηρεσίας επιτρέπει αλληλεπιδράσεις με κοινωνικά δίκτυα ή άλλες εξωτερικές πλατφόρμες, απευθείας από τις σελίδες του www.taxiserviceairportrome.com.

 2. Οι αλληλεπιδράσεις και οι πληροφορίες που αποκτά το www.taxiserviceairportrome.com υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στις ρυθμίσεις απορρήτου του Χρήστη που σχετίζονται με κάθε κοινωνικό δίκτυο. Εάν εγκατασταθεί μια υπηρεσία αλληλεπίδρασης με κοινωνικά δίκτυα, είναι πιθανό, ακόμη και αν οι χρήστες δεν χρησιμοποιούν την υπηρεσία, να συλλέγει δεδομένα κίνησης που σχετίζονται με τις σελίδες στις οποίες είναι εγκατεστημένη.

Κουμπί κοινωνικής δικτύωσης και γραφικά στοιχεία του Linkedin (LinkedIn Corporation). Το κουμπί LinkedIn και τα γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσίες αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό δίκτυο LinkedIn, που παρέχονται από τη LinkedIn Corporation. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και δεδομένα χρήσης. Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική απορρήτου: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Κουμπί Facebook Like και γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Inc.) Το κουμπί "Μου αρέσει" του Facebook και τα γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσίες αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό δίκτυο Facebook, που παρέχονται από την Facebook, Inc. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και δεδομένα χρήσης . Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική Απορρήτου: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Κουμπί Twitter Tweet και γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, Inc.) Το κουμπί Twitter Tweet και τα γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσίες αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό δίκτυο Twitter, που παρέχονται από την Twitter, Inc. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και δεδομένα χρήσης. Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική Απορρήτου: https://twitter.com/en/privacy.

Κουμπί +1 Google+ και γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης (Google Inc.) Το κουμπί +1 και τα γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης Google+ είναι υπηρεσίες αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό δίκτυο Google+, που παρέχονται από την Google Inc. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και δεδομένα χρήσης. Τόπος επεξεργασίας: Ηνωμένες Πολιτείες – Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy?hl=it.

Pinterest Pin It Button and Social Widgets (Pinterest Inc.) Το κουμπί Pin It και τα γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης Pinterest είναι υπηρεσίες αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό δίκτυο Pinterest, που παρέχονται από την Pinterest Inc. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και δεδομένα χρήσης. Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική απορρήτου: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy

Κουμπί και γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης Instagram (Instagram, Inc.) Το κουμπί Instagram και τα γραφικά στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσίες αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό δίκτυο Instagram, που παρέχονται από την Instagram, Inc. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookies και δεδομένα χρήσης Τόπος επεξεργασίας: ΗΠΑ – Πολιτική απορρήτου: https ://help.instagram.com /196883487377501

Δύο κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης Instagram και Facebook είναι εγκατεστημένα στον ιστότοπο.


13 - Δικαιώματα χρήστη

 1. Ο χρήστης εγγυάται τον σεβασμό των δικαιωμάτων του στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με ό,τι αναλαμβάνει και δηλώνει ο GDPR, σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων:

 • Πρόσβαση: ο χρήστης μπορεί να ζητήσει επιβεβαίωση σχετικά με το εάν τα δεδομένα που τον αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι, καθώς και περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση.

 • Διόρθωση: μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή την ενσωμάτωση των δεδομένων που έχετε παράσχει, εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

 • Διαγραφή: μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς μας, σε περίπτωση ανάκλησης συγκατάθεσης ή αντίθεσης στην επεξεργασία, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας ή υπάρχει νομική υποχρέωση διαγραφής ή αναφέρονται σε υποκείμενα ανήλικους κάτω των δεκατεσσάρων ετών·

 • Ο περιορισμός: μπορείτε να ζητήσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας μόνο για λόγους διατήρησης, με εξαίρεση άλλης επεξεργασίας, για την περίοδο που απαιτείται για τη διόρθωση των δεδομένων σας, σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας για την οποία αντιτίθεστε στην ακύρωση, εάν πρέπει να ασκήστε τα δικαιώματά σας ενώπιον δικαστηρίου και τα δεδομένα που αποθηκεύονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ενδέχεται να είναι χρήσιμα για εσάς και, τέλος, σε περίπτωση αντίθεσης στην επεξεργασία και διεξάγεται έλεγχος σχετικά με την επικράτηση των νόμιμων λόγων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σε σύγκριση με τους δικούς σας.

 • Αντίθεση: μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για να προχωρήσει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας στην επεξεργασία που υπερισχύουν της δικής σας, για παράδειγμα για την άσκηση ή την υπεράσπιση στο δικαστήριο.

 • Φορητότητα: μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα σας ή να τα μεταδώσετε σε άλλο κάτοχο που υποδεικνύετε εσείς, σε δομημένη μορφή, που χρησιμοποιείται συνήθως και αναγνώσιμη από μια αυτόματη συσκευή.

 • Ανάκληση: μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies (Πολιτική Cookie) ανά πάσα στιγμή, αφού σε αυτή την περίπτωση αποτελεί τη βάση της επεξεργασίας. Ωστόσο, η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση που πραγματοποιήθηκε πριν από την ίδια την ανάκληση.

 1. Ανά πάσα στιγμή ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων στη διεύθυνση www.taxiserviceairportrome.com επικοινωνώντας με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: admin@tsairportransfers.com.

 1. Επιπλέον, ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Ιταλική Εποπτική Αρχή: «Εγγυητής για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων» σε περίπτωση που πιστεύει ότι τα δικαιώματά του έχουν παραβιαστεί από το www.taxiserviceairportrome.com ή σε περίπτωση που μην θεωρείτε ικανοποιητική την απάντηση του www.taxiserviceairportrome.com στα αιτήματά σας.


 2. Ασφάλεια των παρεχόμενων δεδομένων

 3. Αυτός ο ιστότοπος επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών με νόμιμο και σωστό τρόπο, υιοθετώντας κατάλληλα μέτρα ασφαλείας με στόχο την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή μη εξουσιοδοτημένης καταστροφής δεδομένων. Η επεξεργασία πραγματοποιείται με χρήση εργαλείων πληροφορικής ή/και τηλεματικής, με οργανωτικές μεθόδους και με λογική αυστηρά σχετική με τους σκοπούς που υποδεικνύονται.

 4. Εκτός από τον ιδιοκτήτη, σε ορισμένες περιπτώσεις, κατηγορίες υπευθύνων που εμπλέκονται στην οργάνωση του ιστότοπου (διοικητικοί, εμπορικοί, μάρκετινγκ, νομικοί, διαχειριστές συστήματος) ή εξωτερικά μέρη (όπως τρίτοι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών, ταχυμεταφορείς) ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. ταχυδρομικές υπηρεσίες, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, γραφεία επικοινωνίας).


 5. Αλλαγές σε αυτό το έγγραφο

 6. Αυτό το έγγραφο, το οποίο αποτελεί την πολιτική απορρήτου αυτού του ιστότοπου, δημοσιεύεται στη διεύθυνση:

https://taxiserviceairportrome.com/privacy/

 1. Μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές ή ενημερώσεις. Οι χρήστες καλούνται να συμβουλεύονται περιοδικά αυτή τη σελίδα για να ενημερώνονται πάντα για τα τελευταία νομοθετικά νέα.

 2. Οι προηγούμενες εκδόσεις του εγγράφου θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμες για διαβούλευση σε αυτήν τη σελίδα.

 3. Το έγγραφο ενημερώθηκε στις 01/02/2024 για να συμμορφώνεται με τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις και ειδικότερα σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.