často kladené otázky

Ochrana osobných údajov


1 - Informácie týkajúce sa súkromia stránky

 1. Táto sekcia obsahuje informácie týkajúce sa metód riadenia stránky www.taxiserviceairportrome.com, ktorú vlastní TSA – AIRPORT TRANSFERS – IČ DPH 15305461004 – DMRCRS94A02H501C – ČÍSLO REA: RM – 1583233, s odkazom na spracovanie používateľských údajov samotnej stránky.

Tieto informácie platia aj pre účely článku 13 nariadenia (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ako aj pri voľnom obehu týchto údajov pre subjekty, ktoré interagujú s www.taxiserviceairportrome.com.

 1. Informácie sú poskytované iba pre www.taxiserviceairportrome.com a nie pre iné webové stránky, ktoré môže používateľ konzultovať prostredníctvom odkazov v nich uvedených.

 2. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť informácie o spôsoboch, časoch a povahe informácií, ktoré musia správcovia údajov poskytnúť používateľom pri pripájaní sa na webové stránky www.taxiserviceairportrome.com, bez ohľadu na účel samotného pripojenia, podľa talianskej a európskej legislatíve.

 3. Informácie môžu podliehať zmenám v dôsledku zavedenia nových predpisov v tomto smere, preto sa používateľovi odporúča pravidelne kontrolovať túto stránku.

 4. Ak má používateľ menej ako štrnásť rokov, v súlade s čl. 8, c.1 nariadenia (EÚ) 2016/679 a čl. 2 - Quinquies legislatívneho dekrétu 196/2003, v znení legislatívneho dekrétu 181/18, musí svoj súhlas legitimovať prostredníctvom splnomocnenia svojich rodičov alebo zákonného zástupcu.


2 - Prevádzkovateľ údajov

 1. Prevádzkovateľom údajov je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. Stará sa aj o bezpečnostné profily.

 2. V súvislosti s touto webovou stránkou je správcom údajov: TSA - LETISKOVÉ PREVODY - IČ DPH 15305461004 - DMRCRS94A02H501C - ČÍSLO REA: RM - 1583233 a pre akékoľvek vysvetlenie alebo uplatnenie práv používateľa ho môžete kontaktovať na nasledujúcej e-mailovej adrese: admin @tsairporttransfers.com.


3 - Miesto spracovania údajov

 1. Spracovanie údajov generovaných používaním www.taxiserviceairportrome.com prebieha na VIALE UNGHERIA SNC 00039 ZAGAROLO (RM).

 2. Údaje spojené so službou zasielania noviniek môže v prípade potreby spracúvať prevádzkovateľ údajov alebo ním poverené osoby na príslušnom úrade.


4 - Právny základ spracúvania

 1. Spracúvanie osobných údajov www.taxiserviceairportrome.com je založené na súhlase – podľa čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia EÚ 2016/679 – vyjadrené používateľom prehliadaním tejto webovej stránky a jej konzultáciou, čím tieto informácie prijíma.

 2. Súhlas je dobrovoľný a možno ho kedykoľvek odvolať na základe žiadosti zaslanej e-mailom na adresu admin@tsairportransfers.com s uvedením, že v tomto prípade bez súhlasu nie je možné poskytovať určité služby a navigácia na webovej stránke môže byť ohrozená.


5 - Cookies

 1. Táto časť popisuje, ako táto stránka a tretie strany používajú súbory cookie a podobné technológie. Používanie cookies prebieha v súlade s príslušnou európskou legislatívou (Smernica 2009/136/ES novelizovaná Smernicou 2002/58/ES „E Privacy) a národnou (Ustanovenie ručiteľa na ochranu osobných údajov z 8. mája 2014 a následné upresnenia ako ako aj pokyny pre súbory cookie a ďalšie nástroje sledovania z 10. júna 2021 č. 231).

 2. Úplné informácie o súboroch cookie nájdete v našich pravidlách používania súborov cookie: https://taxiserviceairportrome.com/privacy/


6 - Typ spracovania údajov

 1. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na presadzovanie oprávneného záujmu prevádzkovateľa na účely poskytovania informácií o činnosti www.taxiserviceairportrome.com podľa čl. 6, ods. 1, písm. f) nariadenia EÚ 2016/679 v súlade s ustanoveniami toho istého nariadenia.

 2. Táto stránka používa protokolové súbory, v ktorých sa ukladajú informácie zhromaždené automaticky počas návštev používateľov. Zhromaždené informácie môžu byť nasledovné:

- adresa internetového protokolu (IP);

- typ prehliadača a parametre zariadenia používaného na pripojenie k stránke;

- názov poskytovateľa internetových služieb (ISP);

- dátum a čas návštevy;

- webová stránka pôvodu návštevníka (odporúčanie) a odchodu;

- prípadne počet kliknutí.

 1. Vyššie uvedené informácie sa spracúvajú v automatizovanej forme a zhromažďujú sa výlučne v súhrnnej forme za účelom overenia správneho fungovania stránky a z bezpečnostných dôvodov. Tieto informácie budú spracované na základe oprávnených záujmov vlastníka.

 2. Z bezpečnostných dôvodov (anti-spamové filtre, firewally, detekcia vírusov) môžu automaticky zaznamenávané údaje prípadne zahŕňať aj osobné údaje, ako je IP adresa, ktoré by mohli byť použité v súlade s platnými zákonmi o subjekte na blokovať pokusy o poškodenie samotnej stránky alebo spôsobenie ujmy iným používateľom, alebo v každom prípade činnosti, ktoré sú škodlivé alebo predstavujú trestný čin. Takéto údaje sa nikdy nepoužívajú na identifikáciu alebo profilovanie používateľa, ale iba na účely ochrany stránky a jej používateľov, takéto informácie budú spracované na základe oprávnených záujmov vlastníka.


7 - Typ údajov o nákupe

 1. www.taxiserviceairportrome.com zhromažďuje používateľské údaje priamo zo stránky alebo od tretích strán. Údaje sú potrebné na prehliadanie stránok.

 2. Údaje zhromaždené webom www.taxiserviceairportrome.com sú:

- Krstné meno

- Priezvisko

- Emailová adresa

- Telefónne číslo

- Adresa na odber

- Cieľová adresa

- Podrobnosti o debetnej/kreditnej karte


8 - Údaje poskytnuté používateľom

 1. Ak stránka umožňuje vkladanie komentárov, alebo v prípade špecifických služieb požadovaných užívateľom, vrátane možnosti zaslania životopisu pre prípadný pracovný vzťah, stránka automaticky zisťuje a zaznamenáva niektoré identifikačné údaje užívateľa, vrátane emailová adresa. Takéto údaje má používateľ dobrovoľne poskytnúť v čase žiadosti o poskytnutie služby.

 2. Vložením komentára alebo iných informácií používateľ výslovne súhlasí so zásadami ochrany osobných údajov. Prijaté údaje budú použité výlučne na poskytnutie požadovanej služby a len po dobu nevyhnutnú na poskytnutie služby.

 3. Informácie, ktoré sa používatelia stránky rozhodnú zverejniť prostredníctvom služieb a nástrojov, ktoré sú im sprístupnené, poskytuje používateľ vedome a dobrovoľne, pričom túto stránku zbavuje akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek porušenie zákona. Je na používateľovi, aby si overil, či má povolenie na zadávanie osobných údajov tretích strán alebo obsahu chráneného národnými a medzinárodnými predpismi.

 4. Nepovinné, explicitné a dobrovoľné zasielanie elektronickej pošty na adresy uvedené na tejto stránke znamená následné získanie adresy odosielateľa, ktorá je potrebná na zodpovedanie žiadostí, ako aj akýchkoľvek iných osobných údajov uvedených v správe.

 5. Špecifické súhrnné informácie budú na požiadanie postupne hlásené alebo zobrazené na stránkach lokality zriadenej pre konkrétne služby.


9 - Účel spracovania údajov

 1. Údaje zhromaždené stránkou počas jej prevádzky sa používajú výlučne na účely uvedené vyššie a uchovávajú sa po dobu nevyhnutne potrebnú na vykonávanie uvedených činností, v žiadnom prípade však nie dlhšie ako 5 rokov.


10 - Ukladanie dát

 1. V súlade s ustanovením čl. 5.1(c) Nariadenia sú informačné systémy a počítačové programy používané www.taxiserviceairportrome.com nakonfigurované tak, aby sa minimalizovalo používanie osobných a identifikačných údajov; takéto údaje budú spracované iba v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelov uvedených v týchto Zásadách.

 2. Údaje sa budú uchovávať počas obdobia nevyhnutne potrebného na dosiahnutie skutočne sledovaných účelov a v každom prípade je kritérium použité na určenie doby uchovávania založené na dodržiavaní

podmienky povolené platnými zákonmi a zásadami minimalizácie spracovania a obmedzenia skladovania.

 1. Údaje používané na bezpečnostné účely (blokovanie pokusov o poškodenie stránky) sa uchovávajú po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu.


11 - Platby

 1. www.taxiserviceairportrome.com využíva platobné služby na uskutočňovanie platieb kreditnou kartou, bankovým prevodom alebo inými nástrojmi. www.taxiserviceairportrome.com nezhromažďuje ani nezískava údaje použité na platbu.

 2. Platobné údaje zhromažďuje a získava priamo poskytovateľ platobných služieb, ako napríklad spoločnosť vydávajúca kreditné karty, Paypal, Stripe alebo podobne. Tieto služby môžu odosielať správy používateľovi, napríklad e-mailové alebo SMS upozornenia na platbu.

 3. Získané údaje a ich používanie službami tretích strán sa riadia príslušnými zásadami ochrany osobných údajov, na ktoré sa prosím odvolávajte.

PayPal, Poskytovateľ služby: PayPal, Inc. Účel služby: uskutočňovať online platby Zhromažďované osobné údaje: typy údajov uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby Miesto spracovania: ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby Zásady ochrany osobných údajov ( https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Stripe, Poskytovateľ služby: Stripe, Inc. Účel služby: uskutočňovanie online platieb Zhromažďované osobné údaje: typy údajov, ako sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby. Miesto spracovania: ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov služby Zásady ochrany osobných údajov (https://stripe.com/it/privacy)

Platforma využíva službu Stripe na predbežné autorizácie a platby, prejdite na https://stripe.com/it/privacy


12 - Interakcia so sociálnymi sieťami

 1. Táto stránka obsahuje aj doplnky a/alebo tlačidlá pre sociálne siete, aby bolo možné jednoducho zdieľať obsah na vašich obľúbených sociálnych sieťach. Tieto doplnky sú naprogramované tak, aby pri prístupe na stránku nenastavovali žiadne súbory cookie, aby sa zabezpečilo súkromie používateľa. Súbory cookie sú prípadne nastavené, ak to sociálne siete poskytujú, iba vtedy, keď používateľ efektívne a dobrovoľne používa plugin. Upozorňujeme, že ak používateľ pri prihlásení na sociálnu sieť prehliada, potom už pri registrácii na sociálnej sieti súhlasil s používaním súborov cookie prenášaných prostredníctvom tejto stránky.

 1. Tento typ služby umožňuje interakciu so sociálnymi sieťami alebo inými externými platformami priamo zo stránok www.taxiserviceairportrome.com.

 2. Interakcie a informácie získané zo stránky www.taxiserviceairportrome.com v každom prípade podliehajú nastaveniam ochrany osobných údajov používateľa týkajúcich sa každej sociálnej siete. Ak je nainštalovaná interakčná služba so sociálnymi sieťami, je možné, že aj keď Používatelia službu nepoužívajú, zbiera údaje o návštevnosti týkajúce sa stránok, na ktorých je nainštalovaná.

Sociálne tlačidlo a miniaplikácie Linkedin (LinkedIn Corporation). Tlačidlo LinkedIn a sociálne widgety sú interakčné služby so sociálnou sieťou LinkedIn, ktorú poskytuje spoločnosť LinkedIn Corporation. Zhromažďované osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní. Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Zásady ochrany osobných údajov: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Tlačidlo Páči sa mi na Facebooku a sociálne miniaplikácie (Facebook, Inc.) Tlačidlo „Páči sa mi“ na Facebooku a sociálne miniaplikácie sú interakčné služby so sociálnou sieťou Facebook, ktorú poskytuje spoločnosť Facebook, Inc. Zhromažďované osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní . Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Zásady ochrany osobných údajov: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Tlačidlo Twitter Tweet a sociálne widgety (Twitter, Inc.) Tlačidlo Twitter Tweet a sociálne widgety sú interakčné služby so sociálnou sieťou Twitter, ktorú poskytuje Twitter, Inc. Zhromažďované osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní. Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Zásady ochrany osobných údajov: https://twitter.com/en/privacy.

Tlačidlo +1 Google+ a sociálne miniaplikácie (Google Inc.) Tlačidlo +1 a sociálne miniaplikácie Google+ sú interakčné služby so sociálnou sieťou Google+, ktorú poskytuje Google Inc. Zhromažďované osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní. Miesto spracovania: Spojené štáty americké – Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=it.

Tlačidlo Pin It na Pintereste a sociálne widgety (Pinterest Inc.)Tlačidlo Pin It a sociálne widgety Pinterest sú interakčné služby so sociálnou sieťou Pinterest, ktoré poskytuje Pinterest Inc. Zhromažďované osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní. Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy

Sociálne tlačidlo a miniaplikácie Instagram (Instagram, Inc.)Tlačidlo Instagram a sociálne miniaplikácie sú interakčné služby so sociálnou sieťou Instagram, ktoré poskytuje spoločnosť Instagram, Inc. Zhromažďované osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní Miesto spracovania: USA – Zásady ochrany osobných údajov: https ://help.instagram.com /196883487377501

Na webovej stránke sú nainštalované dve sociálne tlačidlá Instagram a Facebook.


13 - Užívateľské práva

 1. Používateľovi je zaručené rešpektovanie jeho práv v oblasti ochrany osobných údajov. V súlade s tým, čo preberá a uvádza GDPR, má používateľ v súvislosti so spracovaním svojich osobných údajov právo požiadať správcu údajov:

 • Prístup: používateľ môže požiadať o potvrdenie, či sa údaje, ktoré sa ho týkajú, spracúvajú alebo nie, ako aj o ďalšie objasnenia týkajúce sa informácií uvedených v tomto vyhlásení;

 • Oprava: môžete požiadať o opravu alebo integráciu údajov, ktoré ste poskytli, ak sú nepresné alebo neúplné;

 • Vymazanie: môžete požiadať o vymazanie vašich údajov, ak už nie sú potrebné pre naše účely, v prípade odvolania súhlasu alebo námietky proti spracovaniu, v prípade nezákonného spracovania, alebo existuje zákonná povinnosť vymazania alebo odkazujú na maloletým osobám mladším ako štrnásť rokov;

 • Obmedzenie: môžete požiadať, aby sa vaše údaje spracúvali iba na účely uchovávania, s vylúčením iného spracúvania, po dobu nevyhnutnú na opravu vašich údajov, v prípade nezákonného spracúvania, pre ktoré namietate proti zrušeniu, ak musíte uplatniť svoje práva na súde a údaje uložené prevádzkovateľom môžu byť pre vás užitočné a napokon v prípade námietky proti spracovaniu a prebieha kontrola prevahy oprávnených dôvodov prevádzkovateľa v porovnaní s vašimi.

 • Námietka: Proti spracovaniu vašich údajov môžete kedykoľvek namietať, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody na to, aby prevádzkovateľ pokračoval v spracovaní, ktoré prevažujú nad vašimi, napríklad na účely výkonu alebo obhajoby na súde.

 • Prenosnosť: môžete požiadať o prijatie svojich údajov alebo ich preniesť inému vlastníkovi, ktorého určíte, v štruktúrovanom formáte, bežne používanom a čitateľnom automatickým zariadením.

 • Odvolanie: svoj súhlas s používaním súborov cookie (Zásady používania súborov cookie) môžete kedykoľvek odvolať, pretože v tomto prípade predstavuje základ spracovania. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase uskutočnenom pred samotným odvolaním.

 1. Užívateľ môže kedykoľvek požiadať o uplatnenie vyššie uvedených práv na www.taxiserviceairportrome.com kontaktovaním e-mailovej adresy: admin@tsairportransfers.com.

 1. Ďalej má užívateľ právo podať sťažnosť u talianskeho dozorného úradu: „Garant pre ochranu osobných údajov“ v prípade, že sa domnieva, že jeho práva boli porušené zo strany www.taxiserviceairportrome.com alebo v prípade, že nepovažujete odpoveď www.taxiserviceairportrome.com na vaše požiadavky za uspokojivú.


 2. Bezpečnosť poskytovaných údajov

 3. Táto stránka spracúva údaje používateľov zákonným a správnym spôsobom, pričom prijíma primerané bezpečnostné opatrenia zamerané na zabránenie neoprávnenému prístupu, zverejneniu, úprave alebo neoprávnenému zničeniu údajov. Spracovanie sa vykonáva pomocou IT a/alebo telematických nástrojov s organizačnými metódami a logikou, ktorá sa presne vzťahuje na uvedené účely.

 4. Okrem vlastníka môžu v niektorých prípadoch aj kategórie osôb zodpovedných za organizáciu stránky (administratívne, obchodné, marketingové, právne, správcovia systému) alebo externé strany (napríklad poskytovatelia technických služieb tretích strán, kuriéri) mať prístup k údajom. poštové služby, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, komunikačné agentúry).


 5. Zmeny v tomto dokumente

 6. Tento dokument, ktorý predstavuje zásady ochrany osobných údajov tejto stránky, je zverejnený na adrese:

https://taxiserviceairportrome.com/privacy/

 1. Môže podliehať zmenám alebo aktualizáciám. Používateľom odporúčame pravidelne navštevovať túto stránku, aby boli vždy informovaní o najnovších legislatívnych novinkách.

 2. Predchádzajúce verzie dokumentu budú stále k dispozícii na nahliadnutie na tejto stránke.

 3. Dokument bol aktualizovaný dňa 02.01.2024, aby bol v súlade s príslušnými regulačnými ustanoveniami, a to najmä v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679.