často kladené otázky

PODMIENKY SLUŽBY


1. VÝPOČET SADZBY:

1.1 • Odhad ceny jazdy je k dispozícii po zadaní adresy „vyzdvihnutia“, adresy cieľa „odovzdania“, „času“, dátumu a počtu osôb, potom kliknite na tlačidlo „Ďalej“ a systém vám ukáže vypočítanú sadzbu. 

1.2 • Sadzby zahŕňajú palivové a diaľničné poplatky v Taliansku, pričom nezahŕňajú žiadne diaľničné poplatky v zahraničí a náklady na trajekty. 
Naše asistenčné centrum odpovedá nie. 06 56548975

1.3 • Pri priamych mimomestských prestupoch (non-stop) sa cestovné počíta s cenou za kilometer.


2. DOPLNKY:

2. 1 • Sviatočné dni: 50% zvýšenie bežnej sadzby (sviatky podľa kalendára: Vianoce, 15. august, Silvester, atď...)

2.2 • Nočná služba (od 22:00 - 06:00 ): príplatok 11,50 % z bežnej sadzby.

2.3 • Akékoľvek predĺženie cesty a/alebo žiadosť o dodatočné služby je potrebné dohodnúť s Rezervačným úradom.


3. 
ORGANIZÁCIA SLUŽBY:

3.1 • Vodič sa stretne so zákazníkmi s tabuľou označujúcou meno zákazníka alebo spoločnosti:

 Na letisku: pri výstupe pre cestujúcich v príletovej hale po colnici;

 V meste: na uvedenom mieste 

3.2 • TSA - Letiskové transfery spolupracujú s požičovňami s vodičom s rovnakými štandardmi kvality a efektívnosti a môžu ich využiť na výkon služieb, pre ktoré to považuje za vhodné.

3.3 • . Spoločnosť si vyhradzuje právo po konzultácii a odsúhlasení zákazníkom upraviť čas vyzdvihnutia v prípade preplnenia rezervácií alebo všeobecných núdzových situácií, pričom zohľadní čas odchodu letu/vlaku a preberá všetku zodpovednosť v prípade zmeškania letu/ vlak so 100% úhradou.

3.4 •  V prípade núdze na strane spoločnosti z dôvodu problémov spôsobených vozidlami alebo vodičmi môže spoločnosť po komunikácii a akceptovaní zákazníkom zdieľať transfer zákazníka s ostatnými zákazníkmi, spoločnosť je povinná znížiť náklady na jazdu alebo vrátiť zákazníkovi 25 % z tej istej sumy a vydať poukaz na zľavu 25 %.

3.5 •  Spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť prevod „po oznámení zákazníkovi“ v prípade vyššej moci/nadrezervácie/všeobecných problémov; následne vám spoločnosť vystaví poukaz na zľavu 20 %.


4. PLATOBNÉ PODMIENKY:

4.1 • Pripomíname, že ak ste si vybrali priamu platbu vodičovi, z kreditnej/debetnej karty sa nestiahne žiadna suma, transakcia, ktorú uvidíte na svojich bankových údajoch, je zablokovaná suma (čakajúca) vašou bankou, ktorá bude uvoľnená keď zaplatíte vodičovi do 24 hodín v pracovných dňoch.

 • Kreditná karta (všetky karty) priamo vo vozidle na konci služby.

• Priama platba v hotovosti vo vozidle na konci služby.

• Online platba

Celková suma služby bude fakturovaná priamo zákazníkovi po ukončení služby, po prijatí e-mailu s hodnotením vodiča s priloženou účtenkou.


5. SPRÁVANIE KLIENTA POČAS SLUŽBY

5.1 • Počas prepravy je zakázané fajčiť; hádzanie predmetov zo stojacich aj pohybujúcich sa vozidiel; pokaziť vozidlo alebo poškodiť vozidlo.

5.2 • Spoločnosť požaduje, aby sa preprava uskutočňovala bez porušenia pravidiel bezpečnosti a správania stanovených aktuálnymi zákonmi o cestnom, Trestnom a Občianskom zákonníku.

5.3 • Vodiči môžu odmietnuť vpustiť na palubu zákazníka, ktorý sa javí ako nebezpečný, opitý, omámený drogami alebo ktorý má nesprávny postoj k vodičovi.


6. PREPRAVA BATOŽINY A INÉ:

Akákoľvek nadmerná batožina, napr. lyže a vybavenie, musí byť deklarovaná pri rezervácii, aby sa predišlo tomu, že auto nebude vhodné na takúto prepravu. Je na uvážení vodičov, či na autá naložia nedeklarované objemné predmety alebo kufre, ktoré nespĺňajú podmienky bezpečnej prepravy. (rozbité, špinavé, mokré kufre atď.)


7. PRÁVO NA ZRUŠENIE REZERVÁCIE SLUŽBY A DOPLŇKOVÝCH SLUŽIEB:

7.1 • Zákazník môže zrušiť rezerváciu zaslaním e-mailu na booking@tsairportransfers.com Zrušenie prenájmu s vodičom alebo doplnkových služieb je akceptované bez sankcií do 12 hodín pred servisom.

7.2 • Zrušenie doručené 12 hodín pred začiatkom služby bude podliehať pokute vo výške 50 % z ceny služby. Za zrušenie doručené 6 hodín pred službou bude účtovaná pokuta vo výške 100 % ceny služby.

7.3 • Ak sa zákazník nedostaví na stretnutie s vodičom, ten po 45 minútach od pristátia letu (vnútroštátny) alebo 1 hodine (medzinárodný) do dohodnutého termínu, 15 minút na adresy, stanice, byty, a bez toho, aby sa o tom dozvedel od zákazníka, opustí miesto a služba bude plne spoplatnená.

7.4 • Po tomto čase, ak je vodič k dispozícii a rozhodne sa počkať, bude vám účtovaných 25,00 EUR za každých 30 minút meškania od času pristátia letu/vyzdvihnutia z adries, hotelov, staníc. 

7.5 • Akékoľvek požiadavky na zmeny už potvrdených rezervácií (napr. zmena času, zmena vozidla, trasa, trvanie) musia byť zaslané rezervačnému centru minimálne 12 hodín vopred na e-mail booking@tsairportransfers.com s uvedením čísla rezervácie a meno a priezvisko.

Operátor overí možnosť vykonania požadovanej zmeny.


8. ZODPOVEDNOSŤ

8.1 • TSA – Airport Transfers sa zaväzuje všetkými primeranými spôsobmi zabezpečiť, aby jej vozidlá alebo vozidlá riadené externými spolupracovníkmi dorazili na dohodnutý čas odletu a príletu včas, aby boli v perfektnom stave interne aj externe a nevykazovali preliačiny alebo vážne vonkajšie poškodenia. . 
Nezodpovedá však za meškania spôsobené vyššou mocou (poveternostné udalosti, spoločensko-politické faktory)

8.2 • Za veci cestujúceho je plne zodpovedný cestujúci, ktorý pri stretnutí s vodičom prehlasuje ich vlastníctvo. Zákazník je povinný si pri odovzdaní batožiny skontrolovať korešpondenciu, nenesieme zodpovednosť za stratu alebo poškodenie vecí alebo batožín klientov. 
Všetky prepravované predmety putujú na zodpovednosť objednávateľa.

8.3 • Spoločnosť nezodpovedá za poškodenie, stratu a/alebo krádež batožiny.


9. SŤAŽNOSTI:

9.1 • . Zákazník je povinný nám čo najskôr písomne ​​nahlásiť na adresu admin@tsairportransfers.com akékoľvek problémy vyplývajúce z nesprávnych služieb alebo nedostatkov priamo pripísateľných našej práci. Rýchlo vyriešime akýkoľvek problém a nepríjemnosti.