Чести прашања

Приватност


1 - Информации кои се однесуваат на приватноста на страницата

 1. Овој дел содржи информации кои се однесуваат на методите за управување на www.taxiserviceairportrome.com, во сопственост на TSA - AIRPORT TRANSFERS- ДДВ БРОЈ 15305461004 - DMRCRS94A02H501C - БРОЈ REA: RM - 1583233, во однос на податоците на самата локација за обработка.

Оваа информација е валидна и за целите на член 13 од Регулативата (ЕУ) бр. 2016/679, кои се однесуваат на заштитата на физичките лица во однос на обработката на личните податоци, како и слободниот промет на тие податоци, за субјектите кои имаат интеракција со www.taxiserviceairportrome.com.

 1. Информациите се обезбедени само за www.taxiserviceairportrome.com, а не и за други веб-локации што може да ги консултира корисникот преку линковите содржани во нив.

 2. Целта на овој документ е да обезбеди информации за методите, времето и природата на информациите што контролорите на податоци мора да им ги дадат на корисниците при поврзување на веб-страниците на www.taxiserviceairportrome.com, без оглед на целите на самата врска, според на италијанското и европското законодавство.

 3. Информациите може да претрпат промени поради воведувањето на нови прописи во овој поглед, затоа корисникот е поканет периодично да ја проверува оваа страница.

 4. Доколку корисникот е под четиринаесет години, согласно член 8, в.1 регулатива (ЕУ) 2016/679 и чл. 2 - Quinquies of Legislative Decrete 196/2003, изменета со Законодавната уредба 181/18, мора да ја легитимира неговата согласност преку овластување на неговите родители или законски старател.


2 - Контролор на податоци

 1. Контролор на податоците е физичко или правно лице, јавен орган, агенција или друго тело кое сам или заедно со други ги одредува целите и начините на обработка на личните податоци. Се грижи и за безбедносните профили.

 2. Во врска со оваа веб-локација, контролор на податоци е: TSA - AIRPORT TRANSFERS - ДДВ БРОЈ 15305461004 - DMRCRS94A02H501C - REA NUMBER: RM - 1583233, а за секое појаснување или остварување на правата на корисникот можете да го контактирате админот на следната е-адреса: @tsairporttransfers.com.


3 - Место на обработка на податоците

 1. Обработката на податоците генерирани со користење на www.taxiserviceairportrome.com се одвива на VIALE UNGHERIA SNC 00039 ZAGAROLO (RM).

 2. Доколку е потребно, податоците поврзани со услугата за билтен може да бидат обработени од контролорот на податоци или лица назначени од него за таа цел во соодветната канцеларија.


4 - Правна основа на обработката

 1. Обработката на лични податоци од страна на www.taxiserviceairportrome.com се заснова на согласност – согласно чл. 6, став. 1, писмо. а) од Регулативата на ЕУ 2016/679 – изразена од корисникот со прелистување на оваа веб-локација и консултирање со неа, со што ја прифаќа оваа информација.

 2. Согласноста е изборна и може да се отповика во секое време со барање испратено преку е-пошта на admin@tsairporttransfers.com во кое се наведува дека, во овој случај, во отсуство на согласност, одредени услуги не може да се обезбедат и навигацијата на веб-локацијата може да биде загрозена.


5 - колачиња

 1. Овој дел опишува како оваа страница и трети страни користат колачиња и слични технологии. Употребата на колачиња се одвива во согласност со релевантното европско законодавство (Директива 2009/136/ЕЗ изменета Директива 2002/58/EC „E Privacy) и национално (Одредба гарант за заштита на личните податоци од 8 мај 2014 година и последователни појаснувања како како и Упатства за колачиња и други алатки за следење од 10 јуни 2021 година бр.231).

 2. За целосни информации во врска со колачињата, посетете ја нашата политика за колачиња: https://taxiserviceairportrome.com/privacy/


6 - Вид на обработка на податоци

 1. Обработката на личните податоци е неопходна за остварување на легитимниот интерес на контролорот на податоците заради обезбедување информации за активноста на www.taxiserviceairportrome.com согласно чл. 6, став. 1, писмо. ѓ) од Регулативата на ЕУ 2016/679, во согласност со одредбите од истата Регулатива.

 2. Оваа страница користи Log Files во кои се чуваат информациите собрани автоматски за време на посетите на корисниците. Собраните информации може да бидат следните:

- адреса на интернет протокол (IP);

- тип на прелистувач и параметри на уредот што се користи за поврзување на страницата;

- име на давателот на интернет услуги (ISP);

- датум и време на посета;

- веб-страница на потекло на посетителот (упатување) и излез;

- можно е бројот на кликови.

 1. Горенаведените информации се обработуваат во автоматизирана форма и се собираат во исклучиво збирна форма со цел да се потврди правилното функционирање на страницата и од безбедносни причини. Овие информации ќе се обработуваат врз основа на легитимните интереси на сопственикот.

 2. За безбедносни цели (филтри против спам, заштитни ѕидови, откривање вируси), автоматски снимените податоци можеби може да вклучуваат и лични податоци како што е IP адресата, кои би можеле да се користат, во согласност со важечките закони на темата, со цел да се блокирајте обиди за оштетување на самата страница или да предизвикате штета на други корисници, или во секој случај активности кои се штетни или претставуваат кривично дело. Таквите податоци никогаш не се користат за идентификување или профилирање на корисникот, туку само за целите на заштита на страницата и нејзините корисници, таквите информации ќе се обработуваат врз основа на легитимните интереси на сопственикот.


7 - Вид на податоци за купување

 1. www.taxiserviceairportrome.com собира кориснички податоци директно од страницата или од трети страни. Податоците се неопходни за прелистување на страницата.

 2. Податоците собрани од www.taxiserviceairportrome.com се:

- Име

- Презиме

- И-мејл адреса

- Телефонски број

- Адреса за повлекување

- Адреса на дестинација

- Детали за дебитна/кредитна картичка


8 - Податоци обезбедени од корисникот

 1. Доколку страницата дозволува вметнување коментари, или во случај на специфични услуги што ги бара корисникот, вклучително и можноста за испраќање Биографија за можна работна врска, страницата автоматски открива и запишува некои идентификациски податоци на корисникот, вклучително и и-мејл адреса. Таквите податоци се наменети да бидат доброволно обезбедени од корисникот во моментот на барање за обезбедување на услугата.

 2. Со вметнување коментар или други информации, корисникот изрично ја прифаќа политиката за приватност. Добиените податоци ќе се користат исклучиво за обезбедување на бараната услуга и само за времето потребно за да се обезбеди услугата.

 3. Информациите што корисниците на страницата одлучуваат да ги објават во јавноста преку услугите и алатките што им се достапни, корисникот ги дава свесно и доброволно, ослободувајќи ја оваа страница од каква било одговорност во врска со какво било прекршување на законот. На корисникот е да потврди дека има дозвола да внесува лични податоци на трети страни или содржина заштитена со национални и меѓународни регулативи.

 4. Изборното, експлицитно и доброволно испраќање на електронска пошта на адресите наведени на оваа страница повлекува последователно стекнување на адресата на испраќачот, неопходна за одговор на барањата, како и сите други лични податоци вклучени во пораката.

 5. Специфичните збирни информации постепено ќе се пријавуваат или ќе се прикажуваат на страниците на страницата поставени за одредени услуги на барање.


9 - Цел на обработка на податоци

 1. Податоците што ги собира страницата за време на неговото работење се користат исклучиво за целите наведени погоре и се чуваат за времето строго неопходно за извршување на наведените активности, а во секој случај не подолго од 5 години.


10 - Складирање на податоци

 1. Во согласност со одредбите од чл. 5.1(в) од Регулативата, информациските системи и компјутерските програми што ги користи www.taxiserviceairportrome.com се конфигурирани на таков начин што ќе ја минимизираат употребата на лични и податоци за идентификација; таквите податоци ќе се обработуваат само до степенот неопходен за да се постигнат целите наведени во оваа Политика.

 2. Податоците ќе се чуваат за временски период строго неопходен за да се постигнат целите што всушност се стремат и, во секој случај, критериумот што се користи за одредување на периодот на задржување се заснова на усогласеност со

условите дозволени со важечките закони и со принципите за минимизирање на обработката и ограничување на складирањето.

 1. Податоците кои се користат за безбедносни цели (обид за блокирање на оштетување на страницата) се чуваат строго потребно за да се постигне претходно наведената цел.


11 - Плаќања

 1. www.taxiserviceairportrome.com користи платежни услуги за плаќања со кредитна картичка, банкарски трансфер или други инструменти. www.taxiserviceairportrome.com не ги собира или стекнува податоците што се користат за плаќање.

 2. Податоците за плаќање се собираат и добиваат директно од давателот на платежна услуга, како што е компанијата за кредитни картички, Paypal, Stripe или слично. Овие услуги можат да испраќаат пораки до корисникот, на пример известувања за плаќање преку е-пошта или СМС.

 3. Добиените податоци и користењето на истите од трети лица услуги се регулирани со соодветните Политики за приватност на кои ве молиме погледнете.

PayPal, давател на услуги: PayPal, Inc. Цел на услугата: да се вршат онлајн плаќања Собрани лични податоци: типови на податоци како што е наведено во политиката за приватност на услугата Место на обработка: како што е наведено во политиката за приватност на услугата Политика за приватност ( https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Stripe, давател на услуги: Stripe, Inc. Цел на услугата: правење онлајн плаќања Собрани лични податоци: типови на податоци како што е наведено во политиката за приватност на услугата. Место на обработка: како што е наведено во политиката за приватност на услугата Политика за приватност (https://stripe.com/it/privacy)

Платформата ја користи услугата Stripe за однапред овластувања и плаќања, одете на https://stripe.com/it/privacy


12 - Интеракција на социјалната мрежа

 1. Оваа страница, исто така, вклучува приклучоци и/или копчиња за социјалните мрежи, со цел да се овозможи лесно споделување на содржината на вашите омилени социјални мрежи. Овие додатоци се програмирани за да не поставуваат колачиња при пристап до страницата, за да се заштити приватноста на корисниците. Колачињата веројатно се поставуваат, доколку се обезбедени од социјалните мрежи, само кога корисникот ефективно и доброволно го користи приклучокот. Ве молиме имајте предвид дека ако корисникот прелистува додека е логиран на социјалната мрежа, тогаш тој веќе се согласил за употреба на колачиња пренесени преку оваа страница при регистрација на социјалната мрежа.

 1. Овој тип на услуга овозможува интеракции со социјалните мрежи или други надворешни платформи, директно од страниците на www.taxiserviceairportrome.com.

 2. Интеракциите и информациите добиени од www.taxiserviceairportrome.com во секој случај се предмет на поставките за приватност на Корисникот кои се однесуваат на секоја социјална мрежа. Ако е инсталирана услуга за интеракција со социјалните мрежи, можно е, дури и ако корисниците не ја користат услугата, таа да собира податоци за сообраќајот во врска со страниците на кои е инсталирана.

Социјално копче и графички контроли на Linkedin (LinkedIn Corporation). Копчето LinkedIn и социјалните виџети се услуги за интеракција со социјалната мрежа LinkedIn, обезбедени од LinkedIn Corporation. Собрани лични податоци: колачиња и податоци за користење. Место на обработка: САД – Политика за приватност: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Копче Facebook Like и социјални додатоци (Facebook, Inc.) Копчето „Ми се допаѓа“ и социјалните додатоци на Facebook се услуги за интеракција со социјалната мрежа Facebook, обезбедени од Facebook, Inc. Лични податоци собрани: колачиња и податоци за користење. Место на обработка: Соединетите Американски Држави – Политика за приватност: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Твитер копче и социјални додатоци (Twitter, Inc.) Копчето Twitter Tweet и социјалните виџети се услуги за интеракција со социјалната мрежа Twitter, обезбедени од Twitter, Inc. Лични податоци собрани: колачиња и податоци за користење. Место на обработка: Соединетите Американски Држави – Политика за приватност: https://twitter.com/en/privacy.

Копче Google+ +1 и социјални виџети (Google Inc.) Копчето +1 и социјалните додатоци на Google+ се услуги за интеракција со социјалната мрежа Google+, обезбедени од Google Inc. Собрани лични податоци: колачиња и податоци за користење. Место на обработка: Соединетите Американски Држави – Политика за приватност: https://policies.google.com/privacy?hl=it.

Pinterest Pin It Button and Social Widgets (Pinterest Inc.)Pin It копчето и Pinterest социјалните виџети се услуги за интеракција со социјалната мрежа Pinterest, обезбедени од Pinterest Inc. Лични податоци собрани: колачиња и податоци за користење. Место на обработка: САД – Политика за приватност: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy

Социјални копчиња и додатоци на Instagram (Instagram, Inc.) Копчето Instagram и социјалните додатоци се услуги за интеракција со социјалната мрежа Instagram, обезбедени од Instagram, Inc. Лични податоци собрани: колачиња и податоци за користење Место на обработка: САД – Политика за приватност: https ://help.instagram.com /196883487377501

На веб-страницата се инсталирани две социјални копчиња на Instagram и Facebook.


13 - Кориснички права

 1. На корисникот му се гарантира почитување на неговите права во областа на заштитата на личните податоци. Во согласност со она што е преземено и наведено во GDPR, во врска со обработката на неговите лични податоци, корисникот има право да побара од контролорот на податоци:

 • Пристап: корисникот може да побара потврда дали податоците што се однесуваат на него или неа се обработуваат или не, како и дополнителни појаснувања во врска со информациите наведени во оваа изјава;

 • Исправка: може да побарате да се поправат или интегрираат податоците што сте ги дале, доколку се неточни или нецелосни;

 • Бришење: можете да побарате вашите податоци да се избришат ако повеќе не се неопходни за нашите цели, во случај на одземање на согласноста или противење на обработка, во случај на незаконска обработка, или постои законска обврска за бришење или тие се однесуваат на субјекти малолетници на возраст под четиринаесет години;

 • Ограничување: можете да побарате вашите податоци да се обработуваат само за целите на зачувување, со исклучок на друга обработка, за периодот неопходен за поправка на вашите податоци, во случај на незаконска обработка за која се противите на откажувањето, доколку треба да остварувајте ги вашите права на суд и податоците складирани од контролорот на податоци може да ви бидат корисни и, конечно, во случај на противење на обработката и во тек е проверка на распространетоста на легитимните причини на контролорот на податоци во споредба со вашите.

 • Против: можете во секое време да се спротивставите на обработката на вашите податоци, освен ако постојат легитимни причини за контролорот на податоци да продолжи со обработката што преовладува над вашата, на пример за вежбање или одбрана на суд.

 • Преносливост: можете да побарате да ги примате вашите податоци или да ги пренесете на друг сопственик назначен од вас, во структуриран формат, вообичаено користен и читлив од автоматски уред.

 • Отповикување: можете да ја отповикате вашата согласност за употреба на колачиња (Политика за колачиња) во секое време, бидејќи во овој случај таа ја сочинува основата на обработката. Сепак, отповикувањето на согласноста не влијае на законитоста на обработката врз основа на согласноста извршена пред самото отповикување.

 1. Во секое време, корисникот може да побара да ги оствари горенаведените права на www.taxiserviceairportrome.com со контактирање на адресата за е-пошта: admin@tsairportransfers.com.

 1. Понатаму, корисникот има право да поднесе жалба до италијанскиот надзорен орган: „Гарант за заштита на личните податоци“ во случај кога смета дека неговите права се повредени од www.taxiserviceairportrome.com или во случајот што го прави не сметајте дека одговорот на www.taxiserviceairportrome.com на вашите барања е задоволителен.


 2. Безбедност на обезбедените податоци

 3. Оваа страница ги обработува податоците на корисниците на законски и правилен начин, усвојувајќи соодветни безбедносни мерки насочени кон спречување на неовластен пристап, откривање, измена или неовластено уништување на податоците. Обработката се врши со користење на ИТ и/или телематски алатки, со организациски методи и со логика строго поврзана со наведените цели.

 4. Покрај сопственикот, во некои случаи, категории на одговорни лица вклучени во организацијата на страницата (административни, комерцијални, маркетинг, правни, системски администратори) или надворешни страни (како што се трети лица даватели на технички услуги, курири) може да имаат пристап до податоците. поштенски услуги, хостинг провајдери, ИТ компании, комуникациски агенции).


 5. Промени на овој документ

 6. Овој документ, кој ја сочинува политиката за приватност на оваа страница, е објавен на:

https://taxiserviceairportrome.com/privacy/

 1. Може да биде предмет на промени или ажурирања. Корисниците се поканети периодично да ја консултираат оваа страница за секогаш да бидат ажурирани за најновите законски вести.

 2. Претходните верзии на документот сè уште ќе бидат достапни за консултација на оваа страница.

 3. Документот беше ажуриран на 01.02.2024 година за да се усогласи со релевантните регулаторни одредби, а особено во согласност со Регулативата (ЕУ) 2016/679.