Częste pytania

Prywatność


1 - Informacje dotyczące prywatności witryny

 1. Ta sekcja zawiera informacje dotyczące metod zarządzania witryną www.taxiserviceairportrome.com, której właścicielem jest TSA - AIRPORT TRANSFERS - NUMER VAT 15305461004 - DMRCRS94A02H501C - NUMER REA: RM - 1583233, w odniesieniu do przetwarzania danych użytkownika samej witryny.

Informacje te są również ważne dla celów art. 13 rozporządzenia (UE) nr. 2016/679, dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych, dla podmiotów wchodzących w interakcję z www.taxiserviceairportrome.com.

 1. Informacje są udostępniane wyłącznie dla witryny www.taxiserviceairportrome.com, a nie dla innych stron internetowych, do których użytkownik może dotrzeć za pośrednictwem zawartych w nich łączy.

 2. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie informacji o sposobach, terminach i charakterze informacji, które administratorzy danych muszą przekazać użytkownikom łącząc się ze stronami internetowymi www.taxiserviceairportrome.com, niezależnie od celów samego połączenia, zgodnie do ustawodawstwa włoskiego i europejskiego.

 3. Informacje mogą ulegać zmianom w związku z wprowadzeniem nowych przepisów w tym zakresie, dlatego też zachęca się użytkownika do okresowego sprawdzania niniejszej strony.

 4. Jeżeli użytkownik nie ukończył czternastego roku życia, zgodnie z art. 8, c.1 rozporządzenia (UE) 2016/679 i art. 2 – Quinquies z dekretu legislacyjnego 196/2003, zmienionego dekretem legislacyjnym 181/18, musi uzasadnić swoją zgodę poprzez upoważnienie swoich rodziców lub opiekuna prawnego.


2 - Administrator danych

 1. Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Dba także o profile bezpieczeństwa.

 2. W odniesieniu do tej witryny administratorem danych jest: TSA - AIRPORT TRANSFERS - NUMER VAT 15305461004 - DMRCRS94A02H501C - NUMER REA: RM - 1583233, a w celu wyjaśnienia lub skorzystania z praw użytkownika można się z nim skontaktować pod adresem e-mail: admin @tsairportransfers.com.


3 - Miejsce przetwarzania danych

 1. Przetwarzanie danych generowanych w wyniku korzystania z www.taxiserviceairportrome.com odbywa się pod adresem VIALE UNGHERIA SNC 00039 ZAGAROLO (RM).

 2. W razie potrzeby dane związane z usługą newslettera mogą być przetwarzane przez administratora danych lub osoby przez niego wyznaczone w tym celu w odpowiednim urzędzie.


4 - Podstawa prawna przetwarzania

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez www.taxiserviceairportrome.com odbywa się na podstawie zgody – na podstawie art. 6, ust. 1, list. a) Rozporządzenia UE 2016/679 – wyrażane przez użytkownika poprzez przeglądanie tej witryny i zapoznanie się z nią, a tym samym akceptację tej informacji.

 2. Zgoda jest opcjonalna i może zostać odwołana w dowolnym momencie poprzez żądanie przesłane pocztą elektroniczną na adres admin@tsairportransfers.com z precyzacją, że w tym przypadku w przypadku braku zgody niektóre usługi nie będą mogły być świadczone, a nawigacja na stronie internetowej może być zagrożona.


5 - Pliki cookie

 1. W tej sekcji opisano, w jaki sposób niniejsza Witryna i strony trzecie korzystają z plików cookie i podobnych technologii. Stosowanie plików cookies odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa europejskiego (Dyrektywa 2009/136/WE zmieniająca Dyrektywę 2002/58/WE „E Prywatność”) i krajowym (Postanowienie Gwaranta o ochronie danych osobowych z dnia 8 maja 2014 r. wraz z późniejszymi objaśnieniami a także Wytyczne dotyczące plików cookie i innych narzędzi śledzenia z dnia 10 czerwca 2021 r., nr 231).

 2. Pełne informacje na temat plików cookie można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie: https://taxiserviceairportrome.com/privacy/


6 - Rodzaj przetwarzania danych

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celu przekazywania informacji o działalności www.taxiserviceairportrome.com na podstawie art. 6, ust. 1, list. f) Rozporządzenia UE 2016/679, zgodnie z przepisami tego Rozporządzenia.

 2. Niniejsza witryna korzysta z plików dziennika, w których przechowywane są informacje zbierane automatycznie podczas wizyt użytkowników. Gromadzone informacje mogą być następujące:

- adres protokołu internetowego (IP);

- rodzaj przeglądarki i parametry urządzenia za pomocą którego łączysz się z witryną;

- nazwa dostawcy usług internetowych (ISP);

- data i godzina wizyty;

- strona internetowa, z której pochodzi odwiedzający (odesłanie) i strona wyjścia;

- ewentualnie liczba kliknięć.

 1. Powyższe informacje przetwarzane są w sposób zautomatyzowany i zbierane wyłącznie w formie zagregowanej w celu weryfikacji prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz ze względów bezpieczeństwa. Informacje te będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes właściciela.

 2. Ze względów bezpieczeństwa (filtry antyspamowe, zapory ogniowe, wykrywanie wirusów) automatycznie rejestrowane dane mogą ewentualnie obejmować także dane osobowe, takie jak adres IP, które mogą zostać wykorzystane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w celu blokować próby uszkodzenia samego serwisu lub wyrządzenia szkody innym użytkownikom, a w każdym razie działania szkodliwe lub stanowiące przestępstwo. Dane takie nigdy nie są wykorzystywane do identyfikacji lub profilowania użytkownika, a jedynie w celu ochrony serwisu i jego użytkowników, informacje te będą przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes właściciela.


7 - Rodzaj danych zakupowych

 1. www.taxiserviceairportrome.com zbiera dane użytkowników bezpośrednio ze strony lub od stron trzecich. Dane są niezbędne do przeglądania serwisu.

 2. Dane zbierane przez www.taxiserviceairportrome.com to:

- Imię

- Nazwisko

- Adres e-mail

- Numer telefonu

- Adres do wypłaty

- Adres przeznaczenia

- Dane karty debetowej/kredytowej


8 - Dane podane przez użytkownika

 1. Jeżeli witryna umożliwia wstawianie komentarzy lub w przypadku określonych usług żądanych przez użytkownika, w tym możliwość przesłania Curriculum Vitae na potrzeby ewentualnej współpracy, witryna automatycznie wykrywa i rejestruje niektóre dane identyfikujące użytkownika, w tym m.in. adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne przez użytkownika w momencie składania zamówienia na usługę.

 2. Wstawiając komentarz lub inną informację użytkownik wyraża zgodę na politykę prywatności. Otrzymane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji żądanej usługi i jedynie przez czas niezbędny do realizacji usługi.

 3. Informacje, które użytkownicy serwisu decydują się na upublicznienie za pośrednictwem udostępnionych im usług i narzędzi, podawane są przez użytkownika świadomie i dobrowolnie, zwalniając niniejszy serwis z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych naruszeń prawa. Do użytkownika należy sprawdzenie, czy ma pozwolenie na wprowadzanie danych osobowych osób trzecich lub treści chronionych przepisami krajowymi i międzynarodowymi.

 4. Opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne przesyłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane w niniejszym serwisie wiąże się z późniejszym przejęciem adresu nadawcy, niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na zapytania, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości.

 5. Na żądanie szczegółowe informacje podsumowujące będą stopniowo raportowane lub wyświetlane na stronach witryny skonfigurowanej dla poszczególnych usług.


9 - Cel przetwarzania danych

 1. Dane zbierane przez serwis w trakcie jego funkcjonowania wykorzystywane są wyłącznie do celów wskazanych powyżej i przechowywane przez czas niezbędny do realizacji określonych działań, a w każdym razie nie dłuższy niż 5 lat.


10 - Przechowywanie danych

 1. Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, systemy informatyczne i programy komputerowe wykorzystywane przez www.taxiserviceairportrome.com są skonfigurowane w sposób minimalizujący wykorzystanie danych osobowych i identyfikujących; dane te będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce.

 2. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji faktycznie realizowanych celów, przy czym w każdym przypadku kryterium ustalania okresu przechowywania jest zgodność z

terminach dozwolonych obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami minimalizacji przetwarzania i ograniczenia przechowywania.

 1. Dane wykorzystywane ze względów bezpieczeństwa (blokowanie prób uszkodzenia serwisu) przechowywane są przez czas niezbędny do osiągnięcia wcześniej wskazanego celu.


11 - Płatności

 1. www.taxiserviceairportrome.com korzysta z usług płatniczych w celu dokonywania płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub innymi instrumentami. www.taxiserviceairportrome.com nie gromadzi ani nie pozyskuje danych wykorzystywanych do płatności.

 2. Dane dotyczące płatności są gromadzone i pozyskiwane bezpośrednio przez dostawcę usług płatniczych, takiego jak wystawca karty kredytowej, Paypal, Stripe lub podobny. Usługi te mogą wysyłać do użytkownika wiadomości, na przykład powiadomienia e-mail lub SMS o płatnościach.

 3. Pozyskiwanie danych i wykorzystywanie ich przez usługi stron trzecich regulują odpowiednie Polityki Prywatności, z którymi można się zapoznać.

PayPal, Usługodawca: PayPal, Inc. Cel usługi: dokonywanie płatności online Gromadzone dane osobowe: rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu Miejsce przetwarzania: określone w polityce prywatności serwisu Polityka prywatności ( https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Stripe, Usługodawca: Stripe, Inc. Cel usługi: dokonywanie płatności on-line Gromadzone dane osobowe: rodzaje danych określone w polityce prywatności serwisu. Miejsce przetwarzania: zgodnie z polityką prywatności serwisu Polityka Prywatności (https://stripe.com/it/privacy)

Platforma korzysta z usługi Stripe w celu preautoryzacji i płatności, przejdź do https://stripe.com/it/privacy


12 - Interakcja w sieci społecznościowej

 1. Niniejsza witryna zawiera także wtyczki i/lub przyciski sieci społecznościowych, umożliwiające łatwe udostępnianie treści w ulubionych sieciach społecznościowych. Wtyczki te są zaprogramowane w taki sposób, aby nie ustawiać żadnych plików cookie podczas uzyskiwania dostępu do strony, aby chronić prywatność użytkowników. Pliki cookie są ewentualnie ustawiane, jeśli sieci społecznościowe tak udostępniają, tylko wtedy, gdy użytkownik efektywnie i dobrowolnie korzysta z wtyczki. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik przegląda stronę będąc zalogowanym w sieci społecznościowej, oznacza to, że wyraził już zgodę na używanie plików cookie przekazywanych za pośrednictwem tej witryny podczas rejestracji w sieci społecznościowej.

 1. Ten rodzaj usług umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron www.taxiserviceairportrome.com.

 2. Interakcje i informacje pozyskiwane przez www.taxiserviceairportrome.com podlegają w każdym przypadku ustawieniom prywatności Użytkownika odnoszącym się do każdej sieci społecznościowej. Jeśli zainstalowana jest usługa interakcji z sieciami społecznościowymi, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z tej usługi, będzie ona zbierać dane o ruchu na stronach, na których jest zainstalowana.

Przycisk i widżety społecznościowe Linkedin (LinkedIn Corporation). Przycisk LinkedIn i widżety społecznościowe to usługi interakcji z siecią społecznościową LinkedIn świadczone przez firmę LinkedIn Corporation. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Przycisk „Lubię to” Facebooka i widżety społecznościowe (Facebook, Inc.) Przycisk „Lubię to” Facebooka i widżety społecznościowe to usługi interakcji z siecią społecznościową Facebook, świadczone przez firmę Facebook, Inc. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Przycisk Twitter Tweet i widżety społecznościowe (Twitter, Inc.) Przycisk Twitter Tweet i widżety społecznościowe to usługi interakcji z siecią społecznościową Twitter, świadczone przez firmę Twitter, Inc. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności: https://twitter.com/en/privacy.

Przycisk +1 Google+ i widżety społecznościowe (Google Inc.) Przycisk +1 i widżety społecznościowe Google+ to usługi interakcji z siecią społecznościową Google+ świadczone przez Google Inc. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=it.

Przycisk Pin It i widżety społecznościowe Pinterest (Pinterest Inc.) Przycisk Pin It i widżety społecznościowe Pinterest to usługi interakcji z siecią społecznościową Pinterest, świadczone przez firmę Pinterest Inc. Gromadzone dane osobowe: pliki cookie i dane o użytkowaniu. Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy

Przycisk i widżety społecznościowe Instagram (Instagram, Inc.) Przycisk i widżety społecznościowe Instagram to usługi interakcji z siecią społecznościową Instagram, świadczone przez firmę Instagram, Inc. Gromadzone dane osobowe: Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania Miejsce przetwarzania: USA – Polityka prywatności: https ://help.instagram.com/196883487377501

Na stronie zainstalowane są dwa przyciski społecznościowe Instagram i Facebook.


13 - Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi gwarantuje się poszanowanie jego praw w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z tym, co podejmuje i stwierdza RODO, w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych, użytkownik ma prawo zwrócić się do Administratora danych:

 • Dostęp: użytkownik może żądać potwierdzenia, czy przetwarzane są dane go dotyczące, a także dalszych wyjaśnień dotyczących informacji, o których mowa w niniejszym oświadczeniu;

 • Sprostowanie: możesz poprosić o sprostowanie lub uzupełnienie podanych danych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;

 • Usunięcie: możesz żądać usunięcia Twoich danych, jeśli nie są już potrzebne do naszych celów, w przypadku cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku przetwarzania niezgodnego z prawem, istnieje prawny obowiązek ich usunięcia lub odnoszą się one do podmiotom małoletnim poniżej czternastego roku życia;

 • Ograniczenie: możesz żądać, aby Twoje dane były przetwarzane wyłącznie w celu ich przechowywania, z wyłączeniem innego przetwarzania, przez okres niezbędny do sprostowania Twoich danych, w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania, wobec którego sprzeciwiasz się usunięciu, jeśli musisz skorzystaj ze swoich praw przed sądem, a dane przechowywane przez Administratora mogą Ci się przydać i wreszcie w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i trwa sprawdzanie, czy prawnie uzasadnione powody po stronie Administratora są przeważające nad Twoimi.

 • Sprzeciw: możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych, chyba że istnieją uzasadnione powody, dla których Administrator danych powinien kontynuować przetwarzanie, które są nadrzędne wobec Twoich, na przykład w celu wykonania lub obrony przed sądem.

 • Przenośność: możesz poprosić o otrzymanie swoich danych lub przesłanie ich innemu, wskazanemu przez Ciebie właścicielowi, w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i możliwym do odczytania przez urządzenie automatyczne.

 • Wycofanie: w każdej chwili możesz odwołać zgodę na używanie plików cookies (Polityka Cookies), gdyż w tym przypadku stanowi ona podstawę przetwarzania. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Użytkownik w każdej chwili może zwrócić się o skorzystanie z powyższych praw na stronie www.taxiserviceairportrome.com kontaktując się pod adresem e-mail: admin@tsairportransfers.com.

 1. Ponadto użytkownik ma prawo wnieść skargę do włoskiego organu nadzorczego: „Gwarant Ochrony Danych Osobowych” w przypadku, gdy uważa, że ​​jego prawa zostały naruszone przez www.taxiserviceairportrome.com lub w przypadku, gdy tak się nie stanie nie uważa odpowiedzi www.taxiserviceairportrome.com na Twoje prośby za zadowalającą.


 2. Bezpieczeństwo przekazywanych danych

 3. Niniejsza witryna przetwarza dane użytkowników w sposób zgodny z prawem i prawidłowy, stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu danych. Przetwarzanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, metodami organizacyjnymi i logiką ściśle powiązaną ze wskazanymi celami.

 4. Oprócz właściciela, w niektórych przypadkach, kategorie osób odpowiedzialnych za organizację witryny (administracyjne, handlowe, marketingowe, prawne, administratorzy systemów) lub strony zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy) mogą mieć dostęp do danych. usługi pocztowe, dostawcy usług hostingowych, firmy IT, agencje komunikacji).


 5. Zmiany w tym dokumencie

 6. Niniejszy dokument, stanowiący politykę prywatności tej witryny, opublikowany jest pod adresem:

https://taxiserviceairportrome.com/privacy/

 1. Może podlegać zmianom i aktualizacjom. Użytkownicy proszeni są o okresowe przeglądanie tej strony, aby zawsze być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami legislacyjnymi.

 2. Poprzednie wersje dokumentu będą nadal dostępne do wglądu na tej stronie.

 3. Dokument został zaktualizowany w dniu 01.02.2024 r. w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679.