Pyetjet e shpeshta

Privatësia

I1 - Informacion në lidhje me privatësinë e faqes

 1. Ky seksion përmban informacion në lidhje me metodat e menaxhimit të www.taxiserviceairportrome.com, në pronësi të TSA - AIRPORT TRANSFERS - NUMRI TVSH 15305461004 - DMRCRS94A02H501C - REA NUMBER: RM - 1583233, në lidhje me të dhënat e vetë përdoruesit të përpunimit.

Ky informacion është gjithashtu i vlefshëm për qëllimet e nenit 13 të Rregullores (BE) nr. 2016/679, në lidhje me mbrojtjen e personave fizikë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale si dhe qarkullimin e lirë të këtyre të dhënave, për subjektet që ndërveprojnë me www.taxiserviceairportrome.com.

 1. Informacioni ofrohet vetëm për www.taxiserviceairportrome.com dhe jo për faqet e tjera të internetit që mund të konsultohen nga përdoruesi nëpërmjet lidhjeve që gjenden aty.

 2. Qëllimi i këtij dokumenti është të sigurojë informacion mbi metodat, kohën dhe natyrën e informacionit që kontrolluesit e të dhënave duhet t'u ofrojnë përdoruesve kur lidhen me faqet e internetit të www.taxiserviceairportrome.com, pavarësisht nga qëllimet e vetë lidhjes, sipas legjislacionit italian dhe atij europian.

 3. Informacioni mund të pësojë ndryshime për shkak të futjes së rregulloreve të reja në këtë drejtim, prandaj përdoruesi është i ftuar të kontrollojë periodikisht këtë faqe.

 4. Nëse përdoruesi është nën katërmbëdhjetë vjeç, në përputhje me nenin 8, rregulloren c.1 (BE) 2016/679 dhe Art. 2 - Pyetjet e Dekretit Legjislativ 196/2003, i ndryshuar me Dekretin Legjislativ 181/18, duhet të legjitimojnë pëlqimin e tij me autorizimin e prindërve ose të kujdestarit ligjor.


2 - Kontrolluesi i të dhënave

 1. Kontrolluesi i të dhënave është personi fizik ose juridik, autoriteti publik, agjencia ose organi tjetër i cili, i vetëm ose së bashku me të tjerët, përcakton qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale. Gjithashtu kujdeset për profilet e sigurisë.

 2. Në lidhje me këtë faqe interneti, kontrolluesi i të dhënave është: TSA - TRANSFERAT E AERPORTIT - NUMRI I TVSH-së 15305461004 - DMRCRS94A02H501C - NUMRI REA: RM - 1583233, dhe për çdo sqarim ose ushtrim të të drejtave të përdoruesit mund ta kontaktoni admin në adresën e mëposhtme të emailit: @tsairporttransfers.com.


3 - Vendi i përpunimit të të dhënave

 1. Përpunimi i të dhënave të krijuara nga përdorimi i www.taxiserviceairportrome.com bëhet në VIALE UNGHERIA SNC 00039 ZAGAROLO (RM).

 2. Nëse është e nevojshme, të dhënat e lidhura me shërbimin e buletinit mund të përpunohen nga kontrolluesi i të dhënave ose personat e caktuar prej tij për këtë qëllim në zyrën përkatëse.


4 - Baza ligjore e përpunimit

 1. Përpunimi i të dhënave personale nga www.taxiserviceairportrome.com bazohet në pëlqimin – në përputhje me nenin. 6, par. 1, shkronja. a) të Rregullores së BE-së 2016/679 – shprehur nga përdoruesi duke shfletuar këtë faqe interneti dhe duke e konsultuar atë, duke pranuar kështu këtë informacion.

 2. Pëlqimi është fakultativ dhe mund të revokohet në çdo kohë me kërkesë të dërguar me email në adresën admin@tsairportransfers.com duke specifikuar se, në këtë rast, në mungesë të pëlqimit, disa shërbime nuk mund të ofrohen dhe lundrimi në faqen e internetit mund të rrezikohet.


5 - Biskota

 1. Ky seksion përshkruan se si ky sajt dhe palët e treta përdorin cookies dhe teknologji të ngjashme. Përdorimi i cookies bëhet në përputhje me legjislacionin përkatës evropian (Direktiva 2009/136/EC e ndryshuar Direktivën 2002/58/EC "E Privacy") dhe kombëtare (Dispozita Garantuese për mbrojtjen e të dhënave personale e datës 8 maj 2014 dhe sqarimet pasuese si si dhe Udhëzimet për Cookie dhe mjete të tjera gjurmuese të 10 qershorit 2021 n.231).

 2. Për informacion të plotë në lidhje me cookie-t, vizitoni politikën tonë të cookie-ve: https://taxiserviceairportrome.com/privacy/


6 - Lloji i përpunimit të të dhënave

 1. Përpunimi i të dhënave personale është i nevojshëm për ndjekjen e interesit legjitim të kontrolluesit të të dhënave për qëllimin e dhënies së informacionit në lidhje me veprimtarinë e www.taxiserviceairportrome.com në përputhje me nenin. 6, par. 1, shkronja. f) të Rregullores së BE-së 2016/679, në përputhje me dispozitat e së njëjtës Rregullore.

 2. Kjo faqe përdor Log Files në të cilat ruhen informacionet e mbledhura automatikisht gjatë vizitave të përdoruesve. Informacioni i mbledhur mund të jetë si më poshtë:

- Adresa e protokollit të internetit (IP);

- lloji i shfletuesit dhe parametrat e pajisjes së përdorur për t'u lidhur me sitin;

- emrin e ofruesit të shërbimit të internetit (ISP);

- data dhe ora e vizitës;

- faqen e internetit të origjinës së vizitorit (referimit) dhe daljes;

- ndoshta numri i klikimeve.

 1. Informacioni i lartpërmendur përpunohet në një formë të automatizuar dhe mblidhet në një formë ekskluzivisht të grumbulluar për të verifikuar funksionimin korrekt të faqes dhe për arsye sigurie. Ky informacion do të përpunohet në bazë të interesave legjitime të pronarit.

 2. Për qëllime sigurie (filtra anti-spam, mure zjarri, zbulimi i viruseve), të dhënat e regjistruara automatikisht mund të përfshijnë gjithashtu të dhëna personale si adresa IP, të cilat mund të përdoren, në përputhje me ligjet në fuqi për këtë temë, për të bllokojnë përpjekjet për të dëmtuar vetë faqen ose për të shkaktuar dëm përdoruesve të tjerë, ose në çdo rast aktivitete që janë të dëmshme ose përbëjnë krim. Të dhëna të tilla nuk përdoren kurrë për të identifikuar ose profilizuar përdoruesin, por vetëm për qëllime të mbrojtjes së faqes dhe përdoruesve të saj, një informacion i tillë do të përpunohet bazuar në interesat legjitime të pronarit.


7 - Lloji i të dhënave të blerjes

 1. www.taxiserviceairportrome.com mbledh të dhënat e përdoruesve direkt nga faqja ose nga palët e treta. Të dhënat janë të nevojshme për të shfletuar faqen.

 2. Të dhënat e mbledhura nga www.taxiserviceairportrome.com janë:

- Emri

- Mbiemri

- Adresa e emailit

- Numër telefoni

- Adresa e tërheqjes

- Adresa e destinacionit

- Detajet e kartës së debitit/kreditit


8 - Të dhënat e ofruara nga përdoruesi

 1. Nëse faqja lejon futjen e komenteve, ose në rastin e shërbimeve specifike të kërkuara nga përdoruesi, duke përfshirë mundësinë e dërgimit të Curriculum Vitae për një marrëdhënie të mundshme pune, faqja zbulon dhe regjistron automatikisht disa të dhëna identifikuese të përdoruesit, duke përfshirë adresën e emailit. Të dhëna të tilla synohen të sigurohen vullnetarisht nga përdoruesi në momentin e kërkesës për ofrimin e shërbimit.

 2. Duke futur një koment ose informacion tjetër, përdoruesi pranon shprehimisht politikën e privatësisë. Të dhënat e marra do të përdoren ekskluzivisht për ofrimin e shërbimit të kërkuar dhe vetëm për kohën e nevojshme për ofrimin e shërbimit.

 3. Informacioni që përdoruesit e faqes vendosin të bëjnë publike nëpërmjet shërbimeve dhe mjeteve të vëna në dispozicion të tyre, ofrohen nga përdoruesi me vetëdije dhe vullnetarisht, duke e përjashtuar këtë faqe nga çdo përgjegjësi në lidhje me çdo shkelje të ligjit. I takon përdoruesit të verifikojë që ata kanë leje për të futur të dhëna personale të palëve të treta ose përmbajtje të mbrojtura nga rregulloret kombëtare dhe ndërkombëtare.

 4. Dërgimi fakultativ, i qartë dhe vullnetar i postës elektronike në adresat e treguara në këtë faqe përfshin marrjen e mëvonshme të adresës së dërguesit, të nevojshme për t'iu përgjigjur kërkesave, si dhe çdo të dhënë tjetër personale të përfshirë në mesazh.

 5. Informacioni specifik përmbledhës do të raportohet ose shfaqet në mënyrë progresive në faqet e sajtit të konfiguruar për shërbime të veçanta sipas kërkesës.


9 - Qëllimi i përpunimit të të dhënave

 1. Të dhënat e mbledhura nga faqja gjatë funksionimit të saj përdoren ekskluzivisht për qëllimet e treguara më sipër dhe ruhen për kohën rreptësisht të nevojshme për të kryer aktivitetet e specifikuara, dhe në çdo rast jo më shumë se 5 vjet.


10 - Ruajtja e të dhënave

 1. Në përputhje me dispozitat e nenit. 5.1(c) i Rregullores, sistemet e informacionit dhe programet kompjuterike të përdorura nga www.taxiserviceairportrome.com janë konfiguruar në mënyrë të tillë që të minimizojnë përdorimin e të dhënave personale dhe identifikuese; të dhëna të tilla do të përpunohen vetëm në masën e nevojshme për të arritur qëllimet e treguara në këtë politikë.

 2. Të dhënat do të ruhen për periudhën kohore rreptësisht të nevojshme për të arritur qëllimet e ndjekura në të vërtetë dhe, në çdo rast, kriteri i përdorur për të përcaktuar periudhën e ruajtjes bazohet në pajtueshmërinë me

kushtet e lejuara nga ligjet në fuqi dhe nga parimet e minimizimit të përpunimit dhe kufizimit të ruajtjes.

 1. Të dhënat e përdorura për qëllime sigurie (përpjekjet e bllokimit për të dëmtuar faqen) ruhen për kohën rreptësisht të nevojshme për të arritur qëllimin e treguar më parë.


11 - Pagesat

 1. www.taxiserviceairportrome.com përdor shërbimet e pagesave për të kryer pagesa me kartë krediti, transfertë bankare ose instrumente të tjera. www.taxiserviceairportrome.com nuk mbledh ose merr të dhënat e përdorura për pagesë.

 2. Të dhënat e pagesës mblidhen dhe merren direkt nga ofruesi i shërbimit të pagesave, si kompania e kartave të kreditit, Paypal, Stripe ose të ngjashme. Këto shërbime mund t'i dërgojnë mesazhe përdoruesit, për shembull njoftime për pagesë me email ose SMS.

 3. Të dhënat e marra dhe përdorimi i tyre nga shërbimet e palëve të treta rregullohen nga Politikat përkatëse të Privatësisë, të cilave ju lutemi referojuni.

PayPal, ofruesi i shërbimit: PayPal, Inc. Qëllimi i shërbimit: për të bërë pagesa në internet Të dhënat personale të mbledhura: llojet e të dhënave siç specifikohen në politikën e privatësisë së shërbimit Vendi i përpunimit: siç specifikohet në politikën e privatësisë së shërbimit Politika e privatësisë ( https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full)

Stripe, Ofruesi i shërbimit: Stripe, Inc. Qëllimi i shërbimit: kryerja e pagesave në internet Të dhënat personale të mbledhura: llojet e të dhënave siç specifikohen në politikën e privatësisë së shërbimit. Vendi i përpunimit: siç specifikohet në politikën e privatësisë së shërbimit të Politikës së Privatësisë (https://stripe.com/it/privacy)

Platforma përdor shërbimin Stripe për para-autorizime dhe pagesa, shkoni te https://stripe.com/it/privacy


12 - Ndërveprimi në rrjetet sociale

 1. Kjo faqe përfshin gjithashtu shtojca dhe/ose butona për rrjetet sociale, në mënyrë që të lejojë ndarjen e lehtë të përmbajtjes në rrjetet tuaja të preferuara sociale. Këto shtojca janë programuar në mënyrë që të mos vendosin asnjë cookie kur hyni në faqe, për të mbrojtur privatësinë e përdoruesit. Cookies mund të vendosen, nëse sigurohen nga rrjetet sociale, vetëm kur përdoruesi përdor efektivisht dhe vullnetarisht shtojcën. Ju lutemi vini re se nëse përdoruesi shfleton ndërsa është i kyçur në rrjetin social, atëherë ai ka pranuar tashmë përdorimin e cookies të transmetuara përmes kësaj faqeje kur regjistrohet në rrjetin social.

 1. Ky lloj shërbimi lejon ndërveprime me rrjetet sociale, apo platforma të tjera të jashtme, direkt nga faqet e www.taxiserviceairportrome.com.

 2. Ndërveprimet dhe informacionet e marra nga www.taxiserviceairportrome.com janë në çdo rast subjekt i cilësimeve të privatësisë së Përdoruesit në lidhje me çdo rrjet social. Nëse është instaluar një shërbim ndërveprimi me rrjetet sociale, është e mundur që, edhe nëse Përdoruesit nuk e përdorin shërbimin, ai mbledh të dhëna trafiku në lidhje me faqet në të cilat është instaluar.

Butoni social Linkedin dhe miniaplikacionet (LinkedIn Corporation). Butoni LinkedIn dhe miniaplikacionet sociale janë shërbime ndërveprimi me rrjetin social LinkedIn, të ofruara nga LinkedIn Corporation. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit. Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Butoni Facebook Like dhe miniaplikacionet sociale (Facebook, Inc.) Butoni "Pëlqej" i Facebook dhe miniaplikacionet sociale janë shërbime ndërveprimi me rrjetin social Facebook, të ofruara nga Facebook, Inc. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit . Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Butoni Twitter Tweet dhe miniaplikacionet sociale (Twitter, Inc.) Butoni Twitter Tweet dhe miniaplikacionet sociale janë shërbime ndërveprimi me rrjetin social Twitter, të ofruara nga Twitter, Inc. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit. Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë: https://twitter.com/en/privacy.

Butoni Google+ +1 dhe miniaplikacionet sociale (Google Inc.) Butoni +1 dhe miniaplikacionet sociale Google+ janë shërbime ndërveprimi me rrjetin social Google+, të ofruara nga Google Inc. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit. Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara – Politika e privatësisë: https://policies.google.com/privacy?hl=it.

Pinterest Pin It Button dhe miniaplikacionet sociale (Pinterest Inc.) Butoni Pin It dhe miniaplikacionet sociale Pinterest janë shërbime ndërveprimi me rrjetin social Pinterest, të ofruara nga Pinterest Inc. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit. Vendi i përpunimit: SHBA – Politika e privatësisë: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy

Butoni dhe miniaplikacionet sociale në Instagram (Instagram, Inc.) Butoni Instagram dhe miniaplikacionet sociale janë shërbime ndërveprimi me rrjetin social Instagram, të ofruara nga Instagram, Inc. Të dhënat personale të mbledhura: Cookies dhe të dhënat e përdorimit Vendi i përpunimit: SHBA – Politika e privatësisë: https ://help.instagram.com /196883487377501

Dy butona sociale të Instagram dhe Facebook janë instaluar në faqen e internetit.


13 - Të drejtat e përdoruesit

 1. Përdoruesit i garantohet respektimi i të drejtave të tij në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale. Në përputhje me atë që merret dhe deklarohet nga GDPR, në lidhje me përpunimin e të dhënave të tij personale, përdoruesi ka të drejtë të pyesë Kontrolluesin e të Dhënave:

 • Qasja: përdoruesi mund të kërkojë konfirmim nëse të dhënat në lidhje me të janë duke u përpunuar apo jo, si dhe sqarime të mëtejshme në lidhje me informacionin e përmendur në këtë deklaratë;

 • Korrigjimi: mund të kërkoni të korrigjoni ose integroni të dhënat që keni dhënë, nëse janë të pasakta ose jo të plota;

 • Fshirja: ju mund të kërkoni që të dhënat tuaja të fshihen nëse ato nuk janë më të nevojshme për qëllimet tona, në rast të revokimit të pëlqimit ose kundërshtimit të përpunimit, në rast të përpunimit të paligjshëm, ose ka një detyrim ligjor për fshirje ose ato i referohen subjekteve të mitur nën moshën katërmbëdhjetë vjeç;

 • Kufizimi: ju mund të kërkoni që të dhënat tuaja të përpunohen vetëm për qëllime ruajtjeje, me përjashtim të përpunimit tjetër, për periudhën e nevojshme për të korrigjuar të dhënat tuaja, në rast të përpunimit të paligjshëm për të cilin ju kundërshtoni anulimin, nëse duhet të ushtroni të drejtat tuaja në gjykatë dhe të dhënat e ruajtura nga Kontrolluesi i të Dhënave mund të jenë të dobishme për ju dhe, së fundi, në rast kundërshtimi ndaj përpunimit dhe po bëhet një kontroll mbi mbizotërimin e arsyeve legjitime të Kontrolluesit të të Dhënave në krahasim me tuajat.

 • Kundërshtimi: ju mund të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin e të dhënave tuaja, përveç nëse ka arsye legjitime që kontrolluesi i të dhënave të vazhdojë me përpunimin që mbizotëron mbi tuajin, për shembull për ushtrimin ose mbrojtjen në gjykatë.

 • Transportueshmëria: mund të kërkoni të merrni të dhënat tuaja ose t'i transmetoni ato te një pronar tjetër i treguar nga ju, në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht dhe të lexueshëm nga një pajisje automatike.

 • Revokimi: ju mund të revokoni pëlqimin tuaj për përdorimin e cookies (Politika e Cookie) në çdo kohë, pasi në këtë rast ajo përbën bazën e përpunimit. Megjithatë, revokimi i pëlqimit nuk cenon ligjshmërinë e përpunimit bazuar në pëlqimin e kryer përpara vetë revokimit.

 1. Në çdo kohë përdoruesi mund të kërkojë të ushtrojë të drejtat e sipërpërmendura në www.taxiserviceairportrome.com duke kontaktuar adresën e emailit: admin@tsairportransfers.com.

 1. Për më tepër, përdoruesi ka të drejtë të bëjë ankesë pranë Autoritetit Mbikëqyrës Italian: "Garant për Mbrojtjen e të Dhënave Personale" në rast se beson se të drejtat e tij janë shkelur nga www.taxiserviceairportrome.com ose në rastin kur mos e konsideroni përgjigjen e www.taxiserviceairportrome.com ndaj kërkesave tuaja si të kënaqshme.


 2. Siguria e të dhënave të ofruara

 3. Kjo faqe përpunon të dhënat e përdoruesit në mënyrë të ligjshme dhe korrekte, duke miratuar masat e duhura të sigurisë që synojnë parandalimin e aksesit të paautorizuar, zbulimin, modifikimin ose shkatërrimin e paautorizuar të të dhënave. Përpunimi kryhet duke përdorur mjete IT dhe/ose telematike, me metoda organizative dhe me logjikë të lidhur ngushtë me qëllimet e treguara.

 4. Përveç pronarit, në disa raste, kategoritë e personave përgjegjës të përfshirë në organizimin e faqes (administratorë, komercialë, marketing, ligjorë, administratorë të sistemit) ose palë të jashtme (si ofruesit e shërbimeve teknike të palëve të treta, korrierët) mund të të kenë akses në të dhënat. shërbimet postare, ofruesit e pritjes, kompanitë e IT, agjencitë e komunikimit).


 5. Ndryshimet në këtë dokument

 6. Ky dokument, i cili përbën politikën e privatësisë së kësaj faqeje, është publikuar në:

https://taxiserviceairportrome.com/privacy/

 1. Mund të jetë subjekt i ndryshimeve ose përditësimeve. Përdoruesit ftohen të konsultojnë periodikisht këtë faqe për të qenë gjithmonë të përditësuar me lajmet më të fundit legjislative.

 2. Versionet e mëparshme të dokumentit do të jenë ende të disponueshme për konsultim në këtë faqe.

 3. Dokumenti u përditësua më 02/01/2024 në përputhje me dispozitat rregullatore përkatëse, dhe në veçanti në përputhje me Rregulloren (BE) 2016/679.